ATIFLAR

Kitap ve Makalelere Yapılan Atıflar

 • Erol, Handan. Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmetin Sanatsal Yönü ve Bir Sanat Olarak Sinema ile İlişkisi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.
 • Uğuroğlu, Özlem. “Korku Kavramı ve Sinemaya Yansıması”. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4 (5), August, 2017, 511-530.
 • Arapkirli, Bahar, Denise Oleksijczuk, Laura U Marks. “A Retrospective Analysis of Turkish Horror Genre”. Simon Frazer University, 2017.
 • Halis, Şan Ararat. “Tarihsel Bir Karşıtlığın Tezahürü: 2002 Sonrası Türk Korku Filmlerinde Bilim-Din Çatışması”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, Ocak, 2017, 221-237.
 • Ekinci, Erdoğan, Fatih Mehmet Parlar, Burak Güvenman, Oğuzhan Yıldız, Ferizan Parlar. “Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları”. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4, Sayı: 2, Aralık, 2018, 1-23.
 • Müftüoğlu, Deniz. 2000’lerde Türkiye’de Çekilen Korku Filmleri ve İstikamet Uzun Metraj Film Senaryosu. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.
 • Ekinci, Barış Tolga. “Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi”, Global Media Journal TR Edition, Cilt: 6, Sayı: 11, Fall 2015, 220-239.
 • Gjinali, Vali, Elif Asude Tunca. “A General Look on the Impact of Turkish Horror Movies: An Exploratory Study on the Opinions of Youth on Horror Movies”. Sage Open, October-December, 2020.
 • Komaç, Barış. Korku Filmlerinde Anlatım Aracı Olarak Işık: Dabbe 6 ve All Hallows Eve 2 Filmleri Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018.
 • Tutar, Cem. “Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), Cilt: 3, Sayı: 2, Eylül, 2015, 247-274.
 • Çiftçi, Bedir. “Turizm coğrafyası açısından dizi turizmi: Karagül dizisi örneği (Halfeti)”. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2016.
 • Molo, Ümmühan. Yeşilçam Sinemasında ‘Değişen Kadın’ İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2015.
 • Baysan, Münire. “Vladimir Propp Yöntemi Çerçevesinde “Namert ile Cömert” Masalının İncelenmesi”. Karadeniz Araştırmaları, XVI/62, 2019, 274-283.
 • Ergüt, Hatice Meltem. Ignacz Kunos’un Derlediği Türk Masalları’nın Propp Metoduyla İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.
 • Koçak, Büşra, Yasemin Kurtlu. “Erzurum Halk Masallarından Üç Turunçlar Masalı’nın Vladimir Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme Yöntemine Göre İncelenmesi”. Turkish Studies, Cilt: 11/15, Summer 2016, 327-346.
 • Kılıç, Esra Güngör. “Farklı Yüzyıllar Aynı Biçimler: V. Propp’un İşlevsel Yaklaşımı Çerçevesinde Alacakaranlık Film Serisi Üzerine Bir Çözümleme ve Kitle Kültürü Sineması Eleştirisi”. International Journal of Social Sciences and Education Research (ijsser), Cilt: 4, Sayı: 3, 2018, 467-482.
 • Koyuncu, Sertaç. “Hasan Karacadağ’ın “Dabbe” Serisinin Biçimsel ve Anlatısal Çözümlemesi”. Psikesinema Dergisi, Sayı:12, Temmuz-Ağustos 2017, 132-139.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. “Muhafazakâr Korkunun Odağı Olarak Kadın: Büyü Filmi ve Tecavüz Sahnesi”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:12, Mart, 2018, 2-6.
 • Koyuncu, Sertaç. “Sinemasal Bir Cadı Avı: Cin Filmleri Furyası”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:15, Haziran, 2018, 32-35.
 • Sarpkaya, Seçkin, Mehmet Berk Yaltırık. Türk Kültüründe Vampirler. Karakum Yayınları, 2018.
 • Güvenç, Ahmet Özgür. Folklör ve Sinema. Ötüken Neşriyat, 2020.
 • Kaya, Alper. “İnternetin Karanlık Sularından Beyaz Perdeye: Deep Web”. Alacakaranlık Dergi, Sayı: 18, Eylül, 2018, 8-10.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. Theorising Turkish Gothic: National Identity, Ideology and the Gothic. Lancester University Faculty of Arts and Social Sciences Department of English Literature and Creative Writing unpublished phd thesis, Lancester, 2018.
 • Rahte, Emek Çaylı. “The Brand New Testament’ta Alternatif Bir Dünya Kurgusu: Babalık Krizi Ve Anaerkil Ütopya”. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2018, 7-37.
 • Özüdoğru, Itır Tokdemir. “Siccin Filmlerinin Afişlerinin Renk, Kompozisyon ve Fotoğraf Kullanımı Açısından İncelenmesi”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Sayı: 90, Mart, 2019, 253-266.
 • Dönmez, Hüseyin Mesut. Türk Korku Sinemasında Sembollerin ve Hasan Karacadağ Sineması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Habercilik Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
 • Yorulmaz, Bilal. “Türkiye’de Sinema ve Din Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme”. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran, 2019, 71-91.
 • Doğan, Emre. “The Descent ve Baskın: Karabasan Filmleri Üzerinden İngiltere ve Türkiye Toplumsal Zihniyetleri Dinamiklerinin Karşılaştırılması”. Sinemasal Ortak Kitap 2: Zihniyet içinde, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2019, 224-242.
 • Elmacı, Tuğba. “Korku Sinemasının Coğrafi Koordinatlarında Türk Korku Sinemasının Yeri”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 8-10 Kasım 2018, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 419-425 .
 • Özpay, Ozan. “Türk Korku Sinemasına Panoramik Bir Bakış ve İdeolojik İzdüşümleri”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, 2019, 551-567.
 • Özpay, Ozan. “Türkiye’de Korku Sineması Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 18, Sayı:36, 2020/2, 543-582.
 • Bikiç, Nagihan Çakar. “Bellek Çalışmaları Bağlamında Zaman ve Mekân Kullanımının Türk Korku Sinemasının Anlatısal Yapısı Üzerindeki Etkileri”. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 2020, 471-500.
 • Lüleli, Yalçın. “27 Mayıs ve 12 Eylül Askeri Darbelerinin Türk Sinema Sektörüne Etkileri”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:13, Sayı: 49, Eylül-Aralık, 2016, 183-208.
 • Gide, Zehra Nalu. Sinema-Seyirci İlişkisi: Recep İvedik Filmleri Üzerine Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.

Yükseklisans ve Doktora Tezlerine Yapılan Atıflar:

 • Yenen, İbrahim. Toplumsal Tezahürleri Bağlamında Türk Sinemasında Din, Dindarlık ve Din Adamı Olgusu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011.
 • Dizoğlu, Metin. Anadolu Sahası Türkülerinde Renkler, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2019.
 • Çelik, Selin. Türk Korku Sinemasında Muhafazakârlığın İnşaası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 • Alıcı, Birgül, Ömer Aydınlıoğlu. “Dijital Dönem Türk Korku Sineması’nda Marka Yerleştirme”, Medya Çağında İletişim içinde, Ali Murat Kırık (ed.), Konya: Çizgi Kitabevi, 2017.
 • Şentürk, Burcu, Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü. “Aydınlatmadan Girişimciliğe: Türk Sineması Işığında Üniversitelerin Değişen Toplumsal Rolü”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı: 39, Ağustos 2019, 99-114.
 • Şentürk, Burcu, Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü. “Liderlik ve Babalık Durumlarını Av Mevsimi Filmi Üzerinden Anlamak”. Çalış Babam Çalış içinde, Olga Sürgevil Dalkılıç (ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 259-288.
 • Terzi, Ümit. Postmodern Sinema Bağlamında Türkiye’de Korku Sineması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.