ATIFLAR

Kitap ve Makalelere Yapılan Atıflar

 • Alemdar, Asuman. Geleneksel Camaltı Resimlerinde Gözlenen Figürler ve Tasarım Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım Anabilim Dalı Tasarım Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2019.
 • Erol, Handan. Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmetin Sanatsal Yönü ve Bir Sanat Olarak Sinema ile İlişkisi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.
 • Uğuroğlu, Özlem. “Korku Kavramı ve Sinemaya Yansıması”. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4 (5), August, 2017, 511-530.
 • Arapkirli, Bahar, Denise Oleksijczuk, Laura U Marks. “A Retrospective Analysis of Turkish Horror Genre”. Simon Frazer University, 2017.
 • Halis, Şan Ararat. “Tarihsel Bir Karşıtlığın Tezahürü: 2002 Sonrası Türk Korku Filmlerinde Bilim-Din Çatışması”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, Ocak, 2017, 221-237.
 • Ekinci, Erdoğan, Fatih Mehmet Parlar, Burak Güvenman, Oğuzhan Yıldız, Ferizan Parlar. “Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları”. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:4, Sayı: 2, Aralık, 2018, 1-23.
 • Müftüoğlu, Deniz. 2000’lerde Türkiye’de Çekilen Korku Filmleri ve İstikamet Uzun Metraj Film Senaryosu. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.
 • Yılmaz, Sümeyye. Yeni Dönem Türk Sinemasında Din: 2015 Yılı Sonrasında Çekilen Filmlerde Dini Sinema Örneklerinin İncelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018.
 • Ekinci, Barış Tolga. “Toplumun Korkuları: Zombi Filmleri ve Ölümcül Deney Serisinin Analizi”, Global Media Journal TR Edition, Cilt: 6, Sayı: 11, Fall 2015, 220-239.
 • Gjinali, Vali, Elif Asude Tunca. “A General Look on the Impact of Turkish Horror Movies: An Exploratory Study on the Opinions of Youth on Horror Movies”. Sage Open, October-December, 2020.
 • Komaç, Barış. Korku Filmlerinde Anlatım Aracı Olarak Işık: Dabbe 6 ve All Hallows Eve 2 Filmleri Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2018.
 • Tutar, Cem. “Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), Cilt: 3, Sayı: 2, Eylül, 2015, 247-274.
 • Çiftçi, Bedir. “Turizm coğrafyası açısından dizi turizmi: Karagül dizisi örneği (Halfeti)”. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2016.
 • Molo, Ümmühan. Yeşilçam Sinemasında ‘Değişen Kadın’ İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2015.
 • Baysan, Münire. “Vladimir Propp Yöntemi Çerçevesinde “Namert ile Cömert” Masalının İncelenmesi”. Karadeniz Araştırmaları, XVI/62, 2019, 274-283.
 • Ergüt, Hatice Meltem. Ignacz Kunos’un Derlediği Türk Masalları’nın Propp Metoduyla İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.
 • Candan, Ferdi. 2010 Sonrası Amerikan Korku Sinemasında Psikanalitik Öğeler: Tekinsiz ve İğrenç. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu, 2019.
 • Müftüoğlu, Deniz. 2000’lerde Türkiye’de Çekilen Korku Filmleri ve İstikamet Uzun Metraj Film Senaryosu. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.
 • Koçak, Büşra, Yasemin Kurtlu. “Erzurum Halk Masallarından Üç Turunçlar Masalı’nın Vladimir Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme Yöntemine Göre İncelenmesi”. Turkish Studies, Cilt: 11/15, Summer 2016, 327-346.
 • Kılıç, Esra Güngör. “Farklı Yüzyıllar Aynı Biçimler: V. Propp’un İşlevsel Yaklaşımı Çerçevesinde Alacakaranlık Film Serisi Üzerine Bir Çözümleme ve Kitle Kültürü Sineması Eleştirisi”. International Journal of Social Sciences and Education Research (ijsser), Cilt: 4, Sayı: 3, 2018, 467-482.
 • Koyuncu, Sertaç. “Hasan Karacadağ’ın “Dabbe” Serisinin Biçimsel ve Anlatısal Çözümlemesi”. Psikesinema Dergisi, Sayı:12, Temmuz-Ağustos 2017, 132-139.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. “Muhafazakâr Korkunun Odağı Olarak Kadın: Büyü Filmi ve Tecavüz Sahnesi”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:12, Mart, 2018, 2-6.
 • Koyuncu, Sertaç. “Sinemasal Bir Cadı Avı: Cin Filmleri Furyası”. Alacakaranlık Dergisi, Sayı:15, Haziran, 2018, 32-35.
 • Sarpkaya, Seçkin, Mehmet Berk Yaltırık. Türk Kültüründe Vampirler. Karakum Yayınları, 2018.
 • Güvenç, Ahmet Özgür. Folklör ve Sinema. Ötüken Neşriyat, 2020.
 • Kaya, Alper. “İnternetin Karanlık Sularından Beyaz Perdeye: Deep Web”. Alacakaranlık Dergi, Sayı: 18, Eylül, 2018, 8-10.
 • Syed, Tuğçe Bıçakçı. Theorising Turkish Gothic: National Identity, Ideology and the Gothic. Lancester University Faculty of Arts and Social Sciences Department of English Literature and Creative Writing unpublished phd thesis, Lancester, 2018.
 • Rahte, Emek Çaylı. “The Brand New Testament’ta Alternatif Bir Dünya Kurgusu: Babalık Krizi Ve Anaerkil Ütopya”. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2018, 7-37.
 • Özüdoğru, Itır Tokdemir. “Siccin Filmlerinin Afişlerinin Renk, Kompozisyon ve Fotoğraf Kullanımı Açısından İncelenmesi”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Sayı: 90, Mart, 2019, 253-266.
 • Dönmez, Hüseyin Mesut. Türk Korku Sinemasında Sembollerin İncelenmesi ve Hasan Karacadağ Sineması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Medya ve Habercilik Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.
 • Yorulmaz, Bilal. “Türkiye’de Sinema ve Din Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme”. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Haziran, 2019, 71-91.
 • Doğan, Emre. “The Descent ve Baskın: Karabasan Filmleri Üzerinden İngiltere ve Türkiye Toplumsal Zihniyetleri Dinamiklerinin Karşılaştırılması”. Sinemasal Ortak Kitap 2: Zihniyet içinde, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2019, 224-242.
 • Elmacı, Tuğba. “Korku Sinemasının Coğrafi Koordinatlarında Türk Korku Sinemasının Yeri”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 8-10 Kasım 2018, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 419-425 .
 • Özpay, Ozan. “Türk Korku Sinemasına Panoramik Bir Bakış ve İdeolojik İzdüşümleri”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, 2019, 551-567.
 • Özpay, Ozan. “Türkiye’de Korku Sineması Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 18, Sayı:36, 2020/2, 543-582.
 • Tuncer, Nesli Özalp. Korku Sinemasında Makyaj. KDY, 2020.
 • Gümüş, İbrahim. “Kültür Endüstrisinin Yeniden Üretim Sürecinde Sinema ve Mitoloji: Sinemitoloji”. Mitoloji Araştırmaları içinde, İbrahim Gümüş (ed.), İstanbul: Hiperyayın, 2019, 175-198)
 • Şengül, Ali. “Cinema, Horror and the Wrath of God: Turkish Islam’s Claims in the Kurdish East”. Nübihar Akademi, Volume: 4, Issue:14, 2020, 11-28.
 • Özdemir, Dilara Ela, Arif Can Güngör.“Türk Korku Sinemasında Vampir Filmleri: Drakula İstanbul’da Filmi Örneği”. International Social Studies Journal, Vol:6, Issue: 54, 2020, 62-75.
 • Bikiç, Nagihan Çakar. “Bellek Çalışmaları Bağlamında Zaman ve Mekân Kullanımının Türk Korku Sinemasının Anlatısal Yapısı Üzerindeki Etkileri”. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 2020, 471-500.
 • Lüleli, Yalçın. “27 Mayıs ve 12 Eylül Askeri Darbelerinin Türk Sinema Sektörüne Etkileri”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:13, Sayı: 49, Eylül-Aralık, 2016, 183-208.
 • Gide, Zehra Nalu. Sinema-Seyirci İlişkisi: Recep İvedik Filmleri Üzerine Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
 • Çelik, Anıl. “Türk Kültüründe “Kulak”la İlgili Mitler ve Bunların Deyimlerdeki İzleri”. Mitoloji Araştırmaları 2 içinde, İbrahim Gümüş (ed.), İstanbul: Paradigma Akademi, 2020, 90-106.

Yükseklisans ve Doktora Tezlerine Yapılan Atıflar:

 • Yenen, İbrahim. Toplumsal Tezahürleri Bağlamında Türk Sinemasında Din, Dindarlık ve Din Adamı Olgusu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2011.
 • Dizoğlu, Metin. Anadolu Sahası Türkülerinde Renkler, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2019.
 • Çelik, Selin. Türk Korku Sinemasında Muhafazakârlığın İnşaası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 • Alıcı, Birgül, Ömer Aydınlıoğlu. “Dijital Dönem Türk Korku Sineması’nda Marka Yerleştirme”, Medya Çağında İletişim içinde, Ali Murat Kırık (ed.), Konya: Çizgi Kitabevi, 2017.
 • Şentürk, Burcu, Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü. “Aydınlatmadan Girişimciliğe: Türk Sineması Işığında Üniversitelerin Değişen Toplumsal Rolü”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı: 39, Ağustos 2019, 99-114.
 • Şentürk, Burcu, Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü. “Liderlik ve Babalık Durumlarını Av Mevsimi Filmi Üzerinden Anlamak”. Çalış Babam Çalış içinde, Olga Sürgevil Dalkılıç (ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 259-288.
 • Terzi, Ümit. Postmodern Sinema Bağlamında Türkiye’de Korku Sineması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.