Köyden Kente Göç Bağlamında “Uzak” Filmine Yakından Bir Bakış

II. Uluslararası Felsefe Kongresi 

ÖZET
1. Dünya Savaşını izleyen süre içinde yoğun bir şekilde köyden kente göç olayları görülmüştür. 50’li ve 60’lı yıllarda bu olayı açıklama çabasına giren kimi sosyal bilimciler, modernleşme kuramı çerçevesi içinde, köyden kente göçü, geleneksel tarım toplumunun modern sanayi toplumuna dönüşmesinin, dolayısıyla da modernleşmenin bir aracı olarak yorumlamıştır. Dolayısıyla bu sürecin sonunda yaygın eğitim ve iletişimin de etkileriyle, rasyonel, ileriye dönük plan yapan, yeniliklere açık, geleneksel toplum bakışından sosyal ve psikolojik düzeyde kurtulmuş, toplumun karar alma sürecine katılarak onu etkileyen bireyin, yani “evrensel modern insan”ın ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Ancak bu değişim ve asimilasyon süreci yaşanmamış, aksine köyden göç eden kesim beraberinde kendi yaşam biçimini de kente taşımıştır.Bu çalışmada, kente göç eden bireylerin kimliklerinde yaşanan kaotik süreçler ve bu bireylerin kente bakış açıları “Uzak” filmindeki karakterler üzerinden eleştirel kuramdan faydalanılarak göstergebilimsel yöntemlerle çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Köyden kente göç, Modernizm, Asimilasyon, Kimlik

OUTLOOK ON THE MOVIE ‘’UZAK’’

WITHIN THE CONTEXT OF RURAL-URBAN MIGRATION

ABSTRACT

Rural-urban migration events have been intensely observed following the period of World War II. Some social scientists who attempted to explain this event in 50s and 60s, interpreted the rural-urban migration within the frame of modernization theory  as a tool for the transformation of agricultural society into industrial society and consequently modernization.  The emerging of individual which is rational, prospective plan maker, innovative, free of conventional social perspective at social and psychological level, participating and affecting the decision making process of society, and namely the emerging of  ‘’ universal modern human’’ had been estimated. On the other hand this transformation and assimilation process was not realized, on the contrary people who migrated from the villages had brought their lifestyles to the cities.

In this study, the chaotic process experienced by the identities of the individuals that are migrated to the city and the perspective of these individuals on the city would be analyzed by semiological methods by use of critical theory over the characters of the movie ‘’Uzak’’.

Keywords : Rural-urban migration, modernism, assimilation, identity

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız

Gizem Şimşek Kaya

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.