Siyasi Olayların Korku Sinemasına Yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi | Yaz-2013 | Cilt: 12 | Sayı: 46 (264-280)
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan toplumsal olaylar, dönemin insanlarını etkilemiş, birçok yeni akımın ve düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yedinci sanat dalı olan sinema da, tüm sanat dalları gibi, güncel, toplumsal ve politik olaylardan etkilenerek değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Sinemanın ilk örneklerinde yer alan ve zaman içerisinde Hollywood tarafından bir tür haline getirilen korku sineması, bu dönüşümleri en iyi yansıtan film çeşitlerini içerisinde barındırmaktadır. Başlangıçta ortaçağ ve gotik edebiyat korkularıyla beslenen korku sineması, zaman ilerledikçe dünyayı değiştiren güncel, toplumsal ve politik olaylar çerçevesinde yeniden şekillenmiştir. Eski inançların ve korkuların üzerine yeni inanç ve korkular da eklenerek endişe ve korku unsurları zaman içerisinde artış göstermiştir. Cadı ve engizisyon korkularının yerini zamanla atom bombası ve kıyamet, kıyamet korkusunun yerini ise zaman içerisinde seri katil korkusu almıştır. Bu çalışmada politik, toplumsal ve gündem oluşturan olayların korku sinemasındaki etkileri eleştirel kuramdan faydalanılarak saptanacaktır. Bu saptamalar ışığında toplumsal durumun analizi onar yıllık süreçler içerisinde ele alınarak incelenecek, hangi toplumsal olayların ne tür korku unsurlarının ortaya çıkmasına neden olduğu irdelenecektir.
Social events have affected humans throughout the history of humanity causing the formation of many new movements and thoughts. Film industry, being the seventh art form, has also been affected by current social and political events thereby becoming transformed just like all other art forms. Horror movies which were first seen along with the first examples of movies in time became a genre by itself thanks to Hollywood and includes many film varieties that best reflect these transformations. Horror movies strived on scary middle age and gothic literature and in time has been shaped by the current social and political events. New beliefs and horrors have been added to older ones which in time increased the anxiety and horror elements. Horrors of witches and inquisition were replaced by the atom bomb and doomsday which was later on replaced by serial killers. In this study, the effects of political, social and current events on horror movies will be determined by making use of critical theory. The analysis of social status will be examined in decade long intervals under the light of these findings to determine which horror elements were caused by which social events. In the political, social and agenda of events that make up most prominent effects of fear critical theory may be found. In this state that social status is based on dealing with analysis of ten-year processes that are to be examined and What kind of horror elements which social events which cause has been analysed as it is.

  • Abisel, Nilgün. (1999). Popüler Sinema ve Türler. İstanbul: Alan Yayıncılık.
  • Akbulut, Durmuş. (Ed.) (2012). Sinemanın İlkleri: Korku Sineması. İstanbul: Etik Yayınları. Batur, Yüksel. (1998). Bilimkurgu Sinemasında Şiddet ve İdeoloji. Ankara: Kitle Yayınları.
  • Baudrillard, Jean. (2008). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Seçil Büker, Y. Gürhan Topçu. (Der.) (2010). Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

İndirmek için tıklayınız.

Gizem Şimşek Kaya

İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Şimşek, yüksek lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Anabilim dalında ve doktorasını Marmara Üniversitesi Radyo-TV, Sinema Anabilim dalında “Sinemada Korku Ve Din: 2000 Sonrası Amerikan Ve Türk Filmlerinde Cin Unsurunun Çözümlemesi (Eleştirel Kuram Ve Göstergebilimsel Metodoloji Çerçevesinde)” adlı teziyle tamamlamıştır. Sinemada eleştirel kuram ve inançlar, Türk korku sineması, sinema ve halkbilim üzerine çalışmalar yapmakta olup bu konular üzerine birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.